Przeskocz do treści

30.09.2018

Uprzejmie informujemy, że w wyniku naboru I wszystkie miejsca przewidziane w projekcie na kat. C, kat. C+E oraz kat. D zostały wyczerpane.

II naboru nie przewidujemy.


Uprzejmie informujemy, że I nabór do projektu "Zdobądź kwalifikacje kierowcy zawodowego"  został zakończony w dniu 08.08.2018.

Każda osoba, która złożyła formularz zgłoszeniowy o wynikach rekrutacji zostanie poinformowana sms-em lub telefonicznie najpóźniej do dnia 07.09.2018.


Uprzejmie informujemy, że z dniem 25.07.2018 rozpoczynamy nabór do projektu "Zdobądź kwalifikacje kierowcy zawodowego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych przez

HOYER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach przy ul. Roździeńskiej 41 (40-382 Katowice) - Organizator

ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski z siedzibą w Jaworznie przy ul. Zdrojowej 30A (43-600 Jaworzno) - Współorganizator / Partner Projektu.

Rekrutacja będzie prowadzona w okresie od 25.07.2018 do dnia 08.08.2018 z możliwością wcześniejszego zamknięcia w przypadku zebrania odpowiedniej ilości formularzy zgłoszeniowych - (nabór I)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Każdy Uczestnik w celu rozpoczęcia udziału w projekcie zobowiązany jest do wpłaty kaucji zwrotnej
    w wysokości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).
  2. Kaucja, o której mowa powyżej zostanie wniesiona przez uczestnika projektu gotówką lub na wskazany przez realizatora projektu rachunek bankowy, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem uczestnictwa w pierwszym zaplanowanym szkoleniu.
  3. Niewpłacenie wskazanej kaucji w wyznaczonym terminie może zostać uznane przez Organizatora za rezygnację z uczestnictwa w projekcie, o czym powiadomi Uczestnika.
  4. Kaucja zwrotna może być wpłacona gotówką za pokwitowaniem Organizatora lub przelewem bankowym na rachunek projektu nr:

72 1020 2528 0000 0602 0480 9572  dane posiadacza rachunku:

HOYER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice ul. Roździeńska 41

Tytułem: kaucja uczestnika projektu: imię nazwisko uczestnika

Rozmiar tekstu
__________________