Przeskocz do treści

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych następuje w Punkcie Rekrutacyjnym, a także w Biurze Projektu lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, czy też przesyłki kurierskiej oraz poprzez e-mail.

 

Wydrukowany Formularz rekrutacyjny Zdobądź kwalifikację kierowcy zawodowego należy czytelnie uzupełnić (uzupełniamy każdy punkt, poprzez udzielenie odpowiedzi, podpisujemy się w każdym wymaganym polu, dokument uzupełniamy z datą bieżącą). Przed wypełnieniem Formularza Rekrutacyjnego należy zapoznać się z Regulamin uczestnictwa - Zdobądź kwalifikacje kierowcy zawodowego dostępnym również na stronie.

Uzupełniony Formularz rekrutacyjny należy dostarczyć w dowolnie wybrany przez Państwa sposób, tj.:

 1. Osobiście do Punktu Rekrutacyjnego mieszczącego się przy ul. Darwina 17; 43-603 Jaworzno – pok. 1.05 lub w przypadku dostarczania dokumentów po godzinie 16:00 dokumenty należy zostawić na parterze w Biurze Obsługi Klienta;
 2. Za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera na adres wskazany powyżej, z dopiskiem na kopercie dot. Rekrutacji do projektu „Zdobądź kwalifikacje kierowcy zawodowego";
 3. Mailowo poprzez utworzenie nowej wiadomości w formie zeskanowanych (podpisanych) dokumentów na adres kierowca.hoyer@wp.pl - w tytule wiadomości proszę wpisać „Formularz Rekrutacyjny do udziału w projekcie – Imię i nazwisko”.

Forma dostarczenia dokumentów nie ma znaczenia, dostarczenie za pośrednictwem maila prawidłowo zeskanowanych (podpisanych) dokumentów jest tak samo ważne jak dostarczenie ich osobiście.

30.09.2018

Uprzejmie informujemy, że w wyniku naboru I wszystkie miejsca przewidziane w projekcie na kat. C, kat. C+E oraz kat. D zostały wyczerpane.

II naboru nie przewidujemy.


Uprzejmie informujemy, że I nabór do projektu "Zdobądź kwalifikacje kierowcy zawodowego"  został zakończony w dniu 08.08.2018.

Każda osoba, która złożyła formularz zgłoszeniowy o wynikach rekrutacji zostanie poinformowana sms-em lub telefonicznie najpóźniej do dnia 07.09.2018.


Uprzejmie informujemy, że z dniem 25.07.2018 rozpoczynamy nabór do projektu "Zdobądź kwalifikacje kierowcy zawodowego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych przez

HOYER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach przy ul. Roździeńskiej 41 (40-382 Katowice) - Organizator

ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski z siedzibą w Jaworznie przy ul. Zdrojowej 30A (43-600 Jaworzno) - Współorganizator / Partner Projektu.

Rekrutacja będzie prowadzona w okresie od 25.07.2018 do dnia 08.08.2018 z możliwością wcześniejszego zamknięcia w przypadku zebrania odpowiedniej ilości formularzy zgłoszeniowych - (nabór I)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Każdy Uczestnik w celu rozpoczęcia udziału w projekcie zobowiązany jest do wpłaty kaucji zwrotnej
  w wysokości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).
 2. Kaucja, o której mowa powyżej zostanie wniesiona przez uczestnika projektu gotówką lub na wskazany przez realizatora projektu rachunek bankowy, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem uczestnictwa w pierwszym zaplanowanym szkoleniu.
 3. Niewpłacenie wskazanej kaucji w wyznaczonym terminie może zostać uznane przez Organizatora za rezygnację z uczestnictwa w projekcie, o czym powiadomi Uczestnika.
 4. Kaucja zwrotna może być wpłacona gotówką za pokwitowaniem Organizatora lub przelewem bankowym na rachunek projektu nr:

72 1020 2528 0000 0602 0480 9572  dane posiadacza rachunku:

HOYER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice ul. Roździeńska 41

Tytułem: kaucja uczestnika projektu: imię nazwisko uczestnika

Projekt „Zdobądź kwalifikacje kierowcy zawodowego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach Osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego z Działanie: 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 kwietnia 2018 r. do 30 września 2019 r

Głównym celem realizowanego przedsięwzięcia projektowego jest nabycie przez 150 uczestników (7K;143M), pełnoletnich mieszkańców województwa śląskiego kwalifikacji i formalnych uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy: samochodu ciężarowego, samochodu ciężarowego z przyczepą lub autobusu oraz uzyskanie uprawnień ADR, jak i umiejętności bezpiecznej i ekonomicznej jazdy poprzez udział w kompleksowych i specjalistycznych kursach zawodowych kończących się egzaminem zewnętrznym.

 

OFERTA SZKOLENIOWA

Osoba przystępująca do projektu zostanie objęta jednym z poniższych pakietów szkoleniowych:

PAKIET I – dla kandydatów posiadających ważne uprawnienia do prowadzenia pojazdu kat. B

Kurs prawo jazdy kat. C (dla 60 uczestników) obejmujący:

 1. prawo jazdy kat. C w wymiarze 20h teorii / grupę oraz 30h/osobę zajęć praktycznych,
 2. Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona (KWP) dla kat. C obejmująca 130h teorii / grupę oraz 10h/osobę zajęć praktycznych,
 3. Eco-Driving dla kat. C obejmujący zajęcia teoretyczno-instruktażowe 8h teorii / grupę + zajęcia praktyczne: - symulacja ekojazdy na samochodzie ciężarowym (2h/os)+omówienie błędów jw.(2h/gr) oraz - symulację ekojazdy pod nadzorem instruktora doskonalenia techniki jazdy (2h/os na symulatorze mobilnym) + omówienie popełnianych błędów (2h/gr), a także zajęcia z wykorzystaniem metody e-learning (6h)
 4. Defensive-Driving dla kat. C obejmujący zajęcia teoretyczno-instruktażowe 8h teorii / grupę + zajęcia praktyczne: - symulacja bezpiecznej jazdy na samochodzie ciężarowym (2h/os)+omówienie błędów jw.(2h/gr) oraz - symulację bezpiecznej jazdy pod nadzorem instruktora doskonalenia techniki jazdy (2h/os na symulatorze mobilnym) + omówienie popełnianych błędów (2h/gr), a także zajęcia z wykorzystaniem metody e-learning (6h),
 5. Kurs ADR podstawy + cysterny dla 30 uczestników - obejmujący 40h teorii / grupę. Uczestnikiem kursu będzie osoba, która po zakończonym kursie na prawo jazdy kat. C przystąpi do egzaminu zewnętrznego w WORD i uzyskaja pozytywny wynik z egzaminu
  W sytuacji gdy ilość osób z pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego w WORD przewyższy ilość wolnych miejsc na szkoleniu ADR podstawy + cysterny, Organizator będzie brał pod uwagę kolejność zgłoszenia wyniku egzaminu oraz nabytych kwalifikacji.

PAKIET II – dla kandydatów posiadających ważne uprawnienia kat. C

Kurs prawo jazdy kat. C+E (dla 30 uczestników) obejmujący:

 1. prawo jazdy kat. C + E w wymiarze 20h teorii / grupę oraz 25h/osobę zajęć praktycznych,
 2. Eco-Driving dla kat. C + E obejmujący zajęcia teoretyczno-instruktażowe 8h teorii / grupę + zajęcia praktyczne: - symulacja ekojazdy na samochodzie ciężarowym (2h/os)+omówienie błędów jw.(2h/gr) oraz - symulację ekojazdy pod nadzorem instruktora doskonalenia techniki jazdy (2h/os na symulatorze mobilnym) + omówienie popełnianych błędów (2h/gr), a także zajęcia z wykorzystaniem metody e-learning (6h)
 3. Defensive-Driving dla kat. C + E obejmujący zajęcia teoretyczno-instruktażowe 8h teorii / grupę + zajęcia praktyczne: - symulacja bezpiecznej jazdy na samochodzie ciężarowym (2h/os)+omówienie błędów jw.(2h/gr) oraz - symulację bezpiecznej jazdypod nadzorem instruktora doskonalenia techniki jazdy (2h/os na symulatorze mobilnym) + omówienie popełnianych błędów (2h/gr), a także zajęcia z wykorzystaniem metody e-learning (6h),
 4. Kurs ADR podstawy + cysterny obejmujący 40h teorii / grupę.

PAKIET III – dla kandydatów posiadających ważne uprawnienia kat. C

Kurs ADR podstawy + cysterny (dla 30 uczestników) obejmujący:

 1. Kurs ADR podstawy + cysterny obejmujący 40h teorii / grupę
 2. Eco-Driving dla kat. C obejmujący zajęcia teoretyczno-instruktażowe 8h teorii / grupę + zajęcia praktyczne: - symulacja ekojazdy na samochodzie ciężarowym (2h/os)+omówienie błędów jw.(2h/gr) oraz - symulację ekojazdy pod nadzorem instruktora doskonalenia techniki jazdy (2h/os na symulatorze mobilnym) + omówienie popełnianych błędów (2h/gr), a także zajęcia z wykorzystaniem metody e-learning (6h)
 3. Defensive-Driving dla kat. C obejmujący zajęcia teoretyczno-instruktażowe 8h teorii / grupę + zajęcia praktyczne: - symulacja bezpiecznej jazdy na samochodzie ciężarowym (2h/os)+omówienie błędów jw.(2h/gr) oraz - symulację bezpiecznej jazdy pod nadzorem instruktora doskonalenia techniki jazdy (2h/os na symulatorze mobilnym) + omówienie popełnianych błędów (2h/gr), a także zajęcia z wykorzystaniem metody e-learning (6h),

PAKIET IV – dla kandydatów posiadających ważne uprawnienia kat. C

Kurs prawo jazdy kat. D (dla 30 uczestników) obejmujący:

 1. prawo jazdy kat. D w wymiarze 20h teorii / grupę oraz 40h/osobę zajęć praktycznych,
 2. Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona (KWP) dla kat. D obejmująca 130h teorii / grupę oraz 10h/osobę zajęć praktycznych,
 3. Kurs pierwsza pomoc obejmujący 8h teorii / grupę,
 4. Eco-Driving dla kat. D obejmujący zajęcia teoretyczno-instruktażowe 8h teorii / grupę + zajęcia praktyczne: - symulacja ekojazdy na autobusie (2h/os)+omówienie błędów jw.(2h/gr) oraz - symulację ekojazdy pod nadzorem instruktora doskonalenia techniki jazdy (2h/os na symulatorze mobilnym) + omówienie popełnianych błędów (2h/gr), a także zajęcia
  z wykorzystaniem metody e-learning (6h),
 5. Defensive-Driving dla kat. D obejmujący zajęcia teoretyczno-instruktażowe 8h teorii / grupę + zajęcia praktyczne: - symulacja bezpiecznej jazdy na autobusie (2h/os)+omówienie błędów jw.(2h/gr) oraz - symulację bezpiecznej jazdy pod nadzorem instruktora doskonalenia techniki jazdy (2h/os na symulatorze mobilnym) + omówienie popełnianych błędów (2h/gr), a także zajęcia z wykorzystaniem metody e-learning (6h)

Uczestnik Projektu – to osoba, która spełnia kryteria dostępu określone we wniosku o dofinansowanie:

1. jest osobą pełnoletnią tzn.:

- w przypadku uczestnictwa w szkoleniach na prawo jazdy kat. C – ukończone 21 lat (osoba musi mieć ukończone 21 lat w momencie przystępowania do egzaminu państwowego),

- w przypadku uczestnictwa w szkoleniach na prawo jazdy kat. D – ukończone 24 lata (osoba musi mieć ukończone 24 lata w momencie przystępowania do egzaminu państwowego);

2. jest osobą pracującą lub uczącą się lub zamieszkałą (zg. z KC) na terenie woj. śląskiego, która z własnej inicjatywy chce rozszerzyć lub nabyć kwalifikacje zawodowe;

3. posiada ważne uprawnienia do prowadzenia pojazdu kat. B w przypadku kursu na prawo jazdy kat. C (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 4 marca 2016 r.);

4. posiada ważne uprawnienia do prowadzenia pojazdu kat. C w przypadku kursu na prawo jazdy kat. D (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 4 marca 2016 r.);

5. posiada ważne uprawnienia do prowadzenia pojazdu kat. C w przypadku kursu na prawo jazdy kat. C+E (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 4 marca 2016 r.);

6. posiada ważne uprawnienia do prowadzenia pojazdu kat. C w przypadku kursu ADR podstawy + cysterny;

7. podpisała wszystkie dokumenty rekrutacyjne, udostępniła dane osobowe;

8. została zakwalifikowana do udziału w projekcie w oparciu o Regulamin uczestnictwa w Projekcie;

9. podpisała umowę uczestnictwa w projekcie.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

- Kobiety : + 1 pkt

- Osoby niepełnosprawne: + 1 pkt

- Osoby pozostające bez zatrudnienia: + 1 pkt

- Osoby bez kwalifikacji i uprawnień kierowcy: + 1 pkt.

W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione:

 • wymagane dla danego kursu badania lekarskie oraz psychologiczne,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek podczas zajęć teoretycznych,
 • egzamin zewnętrzne.
Rozmiar tekstu
__________________