Przeskocz do treści

Projekt „Zdobądź kwalifikacje kierowcy zawodowego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach Osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego z Działanie: 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 kwietnia 2018 r. do 30 września 2019 r

Głównym celem realizowanego przedsięwzięcia projektowego jest nabycie przez 150 uczestników (7K;143M), pełnoletnich mieszkańców województwa śląskiego kwalifikacji i formalnych uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy: samochodu ciężarowego, samochodu ciężarowego z przyczepą lub autobusu oraz uzyskanie uprawnień ADR, jak i umiejętności bezpiecznej i ekonomicznej jazdy poprzez udział w kompleksowych i specjalistycznych kursach zawodowych kończących się egzaminem zewnętrznym.

 

OFERTA SZKOLENIOWA

Osoba przystępująca do projektu zostanie objęta jednym z poniższych pakietów szkoleniowych:

PAKIET I – dla kandydatów posiadających ważne uprawnienia do prowadzenia pojazdu kat. B

Kurs prawo jazdy kat. C (dla 60 uczestników) obejmujący:

 1. prawo jazdy kat. C w wymiarze 20h teorii / grupę oraz 30h/osobę zajęć praktycznych,
 2. Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona (KWP) dla kat. C obejmująca 130h teorii / grupę oraz 10h/osobę zajęć praktycznych,
 3. Eco-Driving dla kat. C obejmujący zajęcia teoretyczno-instruktażowe 8h teorii / grupę + zajęcia praktyczne: - symulacja ekojazdy na samochodzie ciężarowym (2h/os)+omówienie błędów jw.(2h/gr) oraz - symulację ekojazdy pod nadzorem instruktora doskonalenia techniki jazdy (2h/os na symulatorze mobilnym) + omówienie popełnianych błędów (2h/gr), a także zajęcia z wykorzystaniem metody e-learning (6h)
 4. Defensive-Driving dla kat. C obejmujący zajęcia teoretyczno-instruktażowe 8h teorii / grupę + zajęcia praktyczne: - symulacja bezpiecznej jazdy na samochodzie ciężarowym (2h/os)+omówienie błędów jw.(2h/gr) oraz - symulację bezpiecznej jazdy pod nadzorem instruktora doskonalenia techniki jazdy (2h/os na symulatorze mobilnym) + omówienie popełnianych błędów (2h/gr), a także zajęcia z wykorzystaniem metody e-learning (6h),
 5. Kurs ADR podstawy + cysterny dla 30 uczestników - obejmujący 40h teorii / grupę. Uczestnikiem kursu będzie osoba, która po zakończonym kursie na prawo jazdy kat. C przystąpi do egzaminu zewnętrznego w WORD i uzyskaja pozytywny wynik z egzaminu
  W sytuacji gdy ilość osób z pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego w WORD przewyższy ilość wolnych miejsc na szkoleniu ADR podstawy + cysterny, Organizator będzie brał pod uwagę kolejność zgłoszenia wyniku egzaminu oraz nabytych kwalifikacji.

PAKIET II – dla kandydatów posiadających ważne uprawnienia kat. C

Kurs prawo jazdy kat. C+E (dla 30 uczestników) obejmujący:

 1. prawo jazdy kat. C + E w wymiarze 20h teorii / grupę oraz 25h/osobę zajęć praktycznych,
 2. Eco-Driving dla kat. C + E obejmujący zajęcia teoretyczno-instruktażowe 8h teorii / grupę + zajęcia praktyczne: - symulacja ekojazdy na samochodzie ciężarowym (2h/os)+omówienie błędów jw.(2h/gr) oraz - symulację ekojazdy pod nadzorem instruktora doskonalenia techniki jazdy (2h/os na symulatorze mobilnym) + omówienie popełnianych błędów (2h/gr), a także zajęcia z wykorzystaniem metody e-learning (6h)
 3. Defensive-Driving dla kat. C + E obejmujący zajęcia teoretyczno-instruktażowe 8h teorii / grupę + zajęcia praktyczne: - symulacja bezpiecznej jazdy na samochodzie ciężarowym (2h/os)+omówienie błędów jw.(2h/gr) oraz - symulację bezpiecznej jazdypod nadzorem instruktora doskonalenia techniki jazdy (2h/os na symulatorze mobilnym) + omówienie popełnianych błędów (2h/gr), a także zajęcia z wykorzystaniem metody e-learning (6h),
 4. Kurs ADR podstawy + cysterny obejmujący 40h teorii / grupę.

PAKIET III – dla kandydatów posiadających ważne uprawnienia kat. C

Kurs ADR podstawy + cysterny (dla 30 uczestników) obejmujący:

 1. Kurs ADR podstawy + cysterny obejmujący 40h teorii / grupę
 2. Eco-Driving dla kat. C obejmujący zajęcia teoretyczno-instruktażowe 8h teorii / grupę + zajęcia praktyczne: - symulacja ekojazdy na samochodzie ciężarowym (2h/os)+omówienie błędów jw.(2h/gr) oraz - symulację ekojazdy pod nadzorem instruktora doskonalenia techniki jazdy (2h/os na symulatorze mobilnym) + omówienie popełnianych błędów (2h/gr), a także zajęcia z wykorzystaniem metody e-learning (6h)
 3. Defensive-Driving dla kat. C obejmujący zajęcia teoretyczno-instruktażowe 8h teorii / grupę + zajęcia praktyczne: - symulacja bezpiecznej jazdy na samochodzie ciężarowym (2h/os)+omówienie błędów jw.(2h/gr) oraz - symulację bezpiecznej jazdy pod nadzorem instruktora doskonalenia techniki jazdy (2h/os na symulatorze mobilnym) + omówienie popełnianych błędów (2h/gr), a także zajęcia z wykorzystaniem metody e-learning (6h),

PAKIET IV – dla kandydatów posiadających ważne uprawnienia kat. C

Kurs prawo jazdy kat. D (dla 30 uczestników) obejmujący:

 1. prawo jazdy kat. D w wymiarze 20h teorii / grupę oraz 40h/osobę zajęć praktycznych,
 2. Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona (KWP) dla kat. D obejmująca 130h teorii / grupę oraz 10h/osobę zajęć praktycznych,
 3. Kurs pierwsza pomoc obejmujący 8h teorii / grupę,
 4. Eco-Driving dla kat. D obejmujący zajęcia teoretyczno-instruktażowe 8h teorii / grupę + zajęcia praktyczne: - symulacja ekojazdy na autobusie (2h/os)+omówienie błędów jw.(2h/gr) oraz - symulację ekojazdy pod nadzorem instruktora doskonalenia techniki jazdy (2h/os na symulatorze mobilnym) + omówienie popełnianych błędów (2h/gr), a także zajęcia
  z wykorzystaniem metody e-learning (6h),
 5. Defensive-Driving dla kat. D obejmujący zajęcia teoretyczno-instruktażowe 8h teorii / grupę + zajęcia praktyczne: - symulacja bezpiecznej jazdy na autobusie (2h/os)+omówienie błędów jw.(2h/gr) oraz - symulację bezpiecznej jazdy pod nadzorem instruktora doskonalenia techniki jazdy (2h/os na symulatorze mobilnym) + omówienie popełnianych błędów (2h/gr), a także zajęcia z wykorzystaniem metody e-learning (6h)

Uczestnik Projektu – to osoba, która spełnia kryteria dostępu określone we wniosku o dofinansowanie:

1. jest osobą pełnoletnią tzn.:

- w przypadku uczestnictwa w szkoleniach na prawo jazdy kat. C – ukończone 21 lat (osoba musi mieć ukończone 21 lat w momencie przystępowania do egzaminu państwowego),

- w przypadku uczestnictwa w szkoleniach na prawo jazdy kat. D – ukończone 24 lata (osoba musi mieć ukończone 24 lata w momencie przystępowania do egzaminu państwowego);

2. jest osobą pracującą lub uczącą się lub zamieszkałą (zg. z KC) na terenie woj. śląskiego, która z własnej inicjatywy chce rozszerzyć lub nabyć kwalifikacje zawodowe;

3. posiada ważne uprawnienia do prowadzenia pojazdu kat. B w przypadku kursu na prawo jazdy kat. C (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 4 marca 2016 r.);

4. posiada ważne uprawnienia do prowadzenia pojazdu kat. C w przypadku kursu na prawo jazdy kat. D (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 4 marca 2016 r.);

5. posiada ważne uprawnienia do prowadzenia pojazdu kat. C w przypadku kursu na prawo jazdy kat. C+E (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 4 marca 2016 r.);

6. posiada ważne uprawnienia do prowadzenia pojazdu kat. C w przypadku kursu ADR podstawy + cysterny;

7. podpisała wszystkie dokumenty rekrutacyjne, udostępniła dane osobowe;

8. została zakwalifikowana do udziału w projekcie w oparciu o Regulamin uczestnictwa w Projekcie;

9. podpisała umowę uczestnictwa w projekcie.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

- Kobiety : + 1 pkt

- Osoby niepełnosprawne: + 1 pkt

- Osoby pozostające bez zatrudnienia: + 1 pkt

- Osoby bez kwalifikacji i uprawnień kierowcy: + 1 pkt.

W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione:

 • wymagane dla danego kursu badania lekarskie oraz psychologiczne,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek podczas zajęć teoretycznych,
 • egzamin zewnętrzne.
Rozmiar tekstu
__________________